Hot News :

วิสัยทัศน์-พันธกิจ

     องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี มีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง เป็นผู้บริหารสูงสุด มีภารกิจอำนาจหน้าที่ภายใต้ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับและมติครม.ที่เกี่ยวข้อง ได้กำหนด วิสัยทัศน์การพัฒนา (vision) การพัฒนา ภาพการณ์ที่ปรารถนาให้เกิดขึ้นในอนาคต ของ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง ดังนี้

วิสัยทัศน์ (Vision)

     วิสัยทัศน์การพัฒนา (vision) หมายถึง สภาพการณ์ที่เราปรารถนาให้เกิดขึ้นในอนาคต

ประชาชนอยู่ดีกินดี มีสุขภาพดีถ้วนหน้า ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง ไปมาสะดวก สร้างเสริมสามัคคี มีคุณธรรม มีความโปร่งใส ใส่ใจบริการ"

พันธกิจ (Mission)

     พันธกิจ (Mission) หมายถึง ขอบเขตของบทบาทหน้าที่หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จำเป็นต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ (ต้องทำอะไรถึงจะบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่เรากำหนดไว้)

 1. การก่อสร้างและปรับปรุงเส้นทางคมนาคมเส้นทางลำเลียงผลผลิตทางการเกษตรให้มีความสะดวกและสามารถให้ใช้ได้ทุกฤดูกาล และเป็นโครงข่ายเชื่อมโยงถึงกัน
 2. การก่อสร้างและปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำให้เพียงพอ ต่อการอุปโภค-บริโภค และการเกษตร
 3. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดตั้ง และการดำเนินการของกลุ่มอาชีพ พัฒนากลุ่มอาชีพให้สามารถเพิ่มผลผลิต เพิ่มรายได้ให้กับชุมชนและครัวเรือน เป็นชุมชนที่เข้มแข็ง
 4. การแก้ไขปัญหาความยากจน ส่งเสริมและเผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 5. ส่งเสริมและพัฒนาด้านการศึกษา เสริมสร้างจริยธรรม คุณธรรม ให้กับเยาวชนและประชาชน
 6. ส่งเสริม อนุรักษ์ วัฒนธรรมท้องถิ่นอันดีงามให้คงอยู่คู่ท้องถิ่น
 7. ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ และส่งเสริมการท่องเที่ยว
 8. ส่งเสริม สนับสนุน การมีส่วนร่วมของประชาชน ในด้านการเมือง การปกครอง การบริหารและการพัฒนาท้องถิ่น
 9. การบริหารราชการ โดยยึด หลักธรรมมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
 10. พัฒนาระบบสุขภาพดีทั่วหน้า เพื่อป้องกันโรคภัยของประชาชนในการดำเนินชีวิต

 

เป้าประสงค์

     เป้าประสงค์ หมายถึง การระบุสภาพที่ต้องการให้สำเร็จ (การดำเนินการ เพื่อให้เกิดอะไร ถึงจะบรรลุตามวิสัยทัศน์หรือภาพความสำเร็จของวิสัยทัศน์)

 1. ระบบการคมนาคมขนส่งมีประสิทธิภาพได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของ ประชาชน
 2. เกษตรกรมีแหล่งน้ำอย่างเพียงพอ
 3. เศรษฐกิจชุมชนมีความเข้มแข็ง มีศักยภาพในการพัฒนาอาชีพ ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น
 4. การพัฒนาคุณภาพชีวิต การจัดการด้านสวัสดิการสังคม การศึกษา กีฬา นันทนาการและ สาธารณสุข มีประสิทธิภาพ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 5. การบริหารและการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลางมีประสิทธิภาพ
 6. ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมและความร่วมมือทุกภาคส่วนในการพัฒนาท้องถิ่น
 7. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการดูแลรักษา ประชาชนมีส่วนร่วมในการ อนุรักษ์และฟื้นฟู

 

Poll

ความพึงพอใจของประชาชน ต่อการบริหารงานของคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ