Hot News :

ราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารอาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding ประจำปีงบประมาณ 2563

วันศุกร์, 09 กรกฎาคม 2564 10:18

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง ราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารอาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding ประจำปีงบประมาณ 2563 วงเงินงบประมาณ  1,200,000 บาท ราคากลางก่อสร้าง 1,200,000 บาท

Poll

ความพึงพอใจของประชาชน ต่อการบริหารงานของคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ