Hot News :

ข่าวกิจกรรม

วันที่ 20 มีนาคม 2566  น. องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง โดย นายสายลม วงค์ษาสน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง เป็นประธานในพิธี เปิดโครงการฝึกอบรมดูแลผู้พิการทางการเคลื่อนไหวเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ดูแลผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียง และเพื่อให้คนพิการ ผู้ป่วยติดเตียงสามารถช่วยเหลือตนเองได้

       ในการนี้มี คณะผู้บริหารท้องถิ่น ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง หัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ประจำตำบลโนนกลาง เข้าร่วมโครงการ ณ อาคาร อปพร.องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

#กองสวัสดิการสังคม#

#องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง#

15 มีนาคม 2566  น. องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง โดย นายสายลม วงค์ษาสน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง เป็นประธานในพิธี เปิดโครงการฝึกอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เด็กและเยาวชน เกิดภาวการณ์ตื่นตัวที่จะเกรงกลัวพิษภัยจากยาเสพติด สร้างความเข้มแข็งให้แก่เครือข่ายผู้ประสานงานพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดในชุมชน และเป็นการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน

       ในการนี้มี คณะผู้บริหารท้องถิ่น ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง หัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง  คณะครูนักเรียนโรงเรียนบ้านโดมประดิษฐ์ และคณะครูนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองไฮ (เมฆวิทยาคาร) เข้าร่วมโครงการ ณ โรงเรียนบ้านโดมประดิษฐ์ ตำบลโนนกลาง อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

#งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด#

#องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง#

วันที่ 13 มีนาคม 2566  น. องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง โดย นายสายลม วงค์ษาสน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง เป็นประธานในพิธี เปิดโครงการส่งเสริมทักษะการเล่นฟุตบอลขั้นพื้นฐานสำหรับเด็กและเยาวชนภายในตำบลโนนกลาง ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เด็กและเยาวชนที่มีทักษะทางด้านกีฬาฟุตบอลขั้นพื้นฐานสมัยใหม่  เพิ่มมากยิ่งขึ้น มีใจน้ำใจเป็นนักกีฬา ปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบ กติกา และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด 

       ในการนี้มี คณะผู้บริหารท้องถิ่น ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลางหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง เด็กและเยาวชนภายในตำบลโนนกลางได้เข้าร่วมโครงการ  ณ อาคาร อปพร.องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

#กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม#

#องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง #

วันที่ 9 มีนาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง โดย นายสายลม วงค์ษาสน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง เป็นประธานในพิธี เปิดโครงการฝึกอบรมด้านคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจในเรื่องศีลธรรมและจริยธรรม สามารถนำมาใช้ในการปฏิบัติงานและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข เกิดความรักใคร่กลมเกลียว สมัครสมานสามัคคีภายในองค์กร
ในการนี้มี คณะผู้บริหารท้องถิ่น, ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง, รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลางหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง ได้เข้าร่วมโครงการ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง โดย นายสายลม วงค์ษาสน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง เป็นประธานในพิธี เปิดโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ข้าราชการท้องถิ่น พนักงานจ้าง ผู้นำท้องที่และผู้เกี่ยวข้องอื่น ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และมีความรู้ความเข้าในการบริหาร จัดการขยะ ในชุมชน ลดปัญหาขยะที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อน 

       ในการนี้มี คณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล, ข้าราชการท้องถิ่น, พนักงานจ้าง, ผู้นำท้องที่และตัวแทนชาวบ้านทั้ง 12 หมู่ในตำบลโนนกลาง เข้าร่วมโครงการ ณ อาคาร อปพร. องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

#สำนัปลัด#

#องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 โดย นายสายลม วงค์ษาสน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง เป็นประธานในพิธี เปิดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ประจำปี 2566 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างการปฏิเสธต่อพฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุ่น และสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กและเยาวชนได้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร และรู้จักหน้าที่ความรับผิดชอบ ในการนี้มี คณะผู้บริหาร, ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง, ผู้อำนวยการกอง, พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง และคณะครู นักเรียนบ้านนกเต็น เข้าร่วมโครงการ ณ โรงเรียนบ้านนกเต็น ตำบลโนนกลาง อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี #กองสวัสดิการสังคม# #องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง#
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 โดย นายสายลม วงค์ษาสน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง เป็นประธานในพิธี เปิดโครงการฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยในชุมชนและสถานศึกษา ประจำปี 2566 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ และมีความสามารถในการรับมือกับเหตุในชุมชนของตนเอง เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันภัยมากขึ้น เกิดความตระหนักในความปลอดภัยด้านอัคคีภัย รวมทั้งมีส่วนร่วมในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน ซึ่งจะช่วยลดความสูญเสียที่อาจจะมีผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สิน ในการนี้มี คณะผู้บริหาร, ปลัด อบต., ผู้อำนวยการกอง, หัวหน้าสำนักปลัด, พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง และคณะครู นักเรียนโนนกลางวิทยาคม เข้าร่วมโครงการ ณ โรงเรียนโนนกลางวิทยาคม ตำบลโนนกลาง อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี #งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด# #องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง#
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 นายสายลม วงค์ษาสน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง เป็นประธานในพิธี เปิดการจัดการแข่งขันกีฬาตำบลต้านยาเสพติด โนนกลางเกมส์ ครั้งที่ 6 ประจำปี พ.ศ.2566 มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนในพื้นที่ตำบลโนนกลาง มีน้ำใจนักกีฬา มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ หันมาเล่นกีฬาออกกำลังกายและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ สร้างภูมิคุ้มกันห่างไกลยาเสพติด รวมทั้งเสริมสร้างประสบการณ์การแข่งขันกีฬา มุ่งพัฒนานักกีฬาสู่ความเป็นเลิศ เพื่อเป็นตัวแทนของท้องถิ่นในโอกาสต่อไป
ในการนี้มี คณะผู้บริหาร, ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง, รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง, ผู้อำนวยการกอง, พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง, ชมรมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน, เยาวชนและประชาชนในพื้นที่ตำบลโนนกลาง เข้าร่วมโครงการ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง อำเภอพิบูลมังสาหาร จั
เริ่มต้นก่อนหน้า12345678910ต่อไปสุดท้าย
หน้าที่ 1 จาก 25

Poll

ความพึงพอใจของประชาชน ต่อการบริหารงานของคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ