Hot News :

ข่าวกิจกรรม

วันที่ 25 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. นายสายลม วงค์ษาสน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง มอบหมายให้ นายสง่า คำสิงห์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง และงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง ได้เข้าร่วมรับฟังนโยบาย ของนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในการปฏิบัติราชการให้แก่ผู้บริหารกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพื่อนำไปถือปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน ทุกหน่วยต้องมีความ ทันโลก ทันสมัย ทันท่วงที เพื่อให้ประเทศสามารถแข่งขันในเวทีโลกได้ เข้าใจบริบทที่เปลี่ยนไป เข้าใจค่านิยมในยุคนี้ สามารถเชื่อมคนทุกกลุ่มทุกวัยได้ ใช้เทคโนโลยีสนับสนุนการทำงานและเพิ่มผลผลิต สร้างรายได้ต่อหัวให้สูงขึ้น มีการตัดสินใจที่แม่นยำทันสถานการณ์ ณ ห้องประชุมเทศบาลกุดชมพู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 25 กันยายน 2566 เวลา 09.30 น. นายหมุน พูลมาก ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง ได้ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 เพื่อโอนงบประมาณเหลือจ่ายตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และการกันเงินงบประมาณ
โดยมี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง คณะผู้บริหาร, ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง, รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง, หัวหน้าสำนักปลัด, ผู้อำนวยการกองช่าง พนักงานส่วนตำบลโนนกลาง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน หมูที่ 9 ตำบลโนนกลาง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
วันที่ 22 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง โดย นายสายลม วงค์ษาสน ผู้อำนวยการศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ อปพร. เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ทำงาน ด้านการบริหารจัดการภายในศูนย์ อปพร. และเป็นการเพิ่มทักษะด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตลอดจนภัยพิบัติต่างๆที่อาจเกิดขึ้น เพื่อลดความสูญเสียและให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างทันท่วงทีและถูกต้องตามหลักวิชาการ ณ ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนองค์การบริหารตำบลโนนกลาง อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
วันที่ 21 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. นายสายลม วงค์ษาสน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก ของสมเด็จพระเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ระหว่างวันที่ 20-22 กันยายน 2566 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้แม่และเด็กได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องและถูกต้อง เพื่อให้ผู้ปกครองเด็กมีความรู้ในการจัดหาอาหารที่มีประโยชน์และเหมาะสมกับเด็ก เพื่อให้แม่และเด็กมีสุขภาพแข็งแรงไม่เจ็บป่วยบ่อย
ในการนี้มีคณะผู้บริหาร ปลัด/รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าส่วนฝ่าย และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในตำบลโนนกลาง ทั้ง 12 หมู่บ้าน เข้าร่วมโครงการ

วันที่ 19 กันยายน 2566 นายสายลม วงค์ษาสน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง พร้อมคณะผู้บริหาร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง ผู้อำนวยการกองช่าง และพนักงานองค์การส่วนตำบลโนนกลาง ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายของถนนในพื้นที่หมู่ที่ 9 บ้านโนนสมบูรณ์ ตำบลโนนกลาง อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยทำให้ถนนชำรุดเสียหายประชาชนได้รับความเดือดร้อนในการสัญจรไปมา พร้อมทั้งได้สำรวจ และจัดทำประมาณการในการซ่อมแซม เพื่อดำเนินการช่วยเหลือต่อไป ณ บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 9 ตำบลโนนกลาง อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 18 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. นายสายลม วงค์ษาสน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง ได้เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทยเพื่อนำไปถือปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน ทุกหน่วยต้องมีความ ทันโลก ทันสมัย ทันท่วงที เพื่อให้ประเทศสามารถแข่งขันในเวทีโลกได้ เข้าใจบริบทที่เปลี่ยนไป เข้าใจค่านิยมในยุคนี้ สามารถเชื่อมคนทุกกลุ่มทุกวัยได้ ใช้เทคโนโลยีสนับสนุนการทำงานและเพิ่มผลผลิต สร้างรายได้ต่อหัวให้สูงขึ้น มีการตัดสินใจที่แม่นยำทันสถานการณ์ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 15 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. นายสายลม วงค์ษาสน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ระหว่างวันที่ 15,18 และ19 กันยายน 2566 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้เกลือผสมสารไอโอดีน แก่ประชาชนในเขตตำบลโนนกลาง เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กไอคิวและพัฒนาการสมวัยลดลง และเป็นการแก้ไขปัญหาหญิงตั้งครรภ์ เด็กทารกแรกเกิดขาดสารไอโอดีน
ในการนี้มีคณะผู้บริหาร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าส่วนฝ่าย พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และประชาชนในตำบลโนนกลาง ทั้ง 12 หมู่บ้าน เข้าร่วมโครงการ

วันที่ 14 กันยายน 2566 นายสายลม วงค์ษาสน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง มอบหมายให้ นายประหยัด ดีนิน รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง เข้าร่วมกิจกรรมปล่อยปลา เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2566 จังหวัดอุบลราชธานี มีกิจกรรมดังนี้ ปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืด ณ แม่น้ำมูลท่าน้ำวัดวารีอุดม/ปลูกต้นไม้มงคล/เยี่ยมชมแปลงผักสวนครัว/เยี่ยมชมนิทรรศการ โครงการถนนสายวัฒนธรรม นำสู่ทาน ศีล และการสงเคราะห์/นิทรรศการกรมประมง (ระบบฟักไข่ปลานิล เครื่องมือประมง) สินค้ากลุ่มวิสาหกิจชมชนแปรรูปสัตว์น้ำ ตลาดนัดสีเขียว และสินค้า OTOP อำเภอพิบูลมังสาหาร โดยมีนางทรงลักษณ์ วรภัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี ณ วัดวารีอุดม หมู่ที่ 3 ตำบลโพธิ์ศรี อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

เริ่มต้นก่อนหน้า12345678910ต่อไปสุดท้าย
หน้าที่ 1 จาก 31

Poll

ความพึงพอใจของประชาชน ต่อการบริหารงานของคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ