Hot News :

กิจกรรมหมู่บ้านศีลธรรม นำสู่หมู่บ้านยั่งยืน เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา (Kick off )

วันพุธ, 15 พฤศจิกายน 2566 15:05
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร Kick off จัดกิจกรรมหมู่บ้านศีลธรรม นำสู่หมู่บ้านยั่งยืน
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 เวลา 07.00 น. นายสายลม วงค์ษาสน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง พร้อมด้วยปลัด/ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง หัวหน้าสำนักปลัด และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง ร่วมกับ หัวหน้าส่วนราชการ, ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไฮ, ผอ.รพ.สต.หนองไฮ, กำนันตำบลโนนกลาง, ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2, 3, 10, 12 ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ทั้ง 4 หมู่บ้าน, (อสม.), ชาวบ้านในพื้นที่ใกล้เคียง และพระอธิการสี สังวโร เจ้าอาวาสวัดสว่างรัตนารามร่วมกันจัดกิจกรรมหมู่บ้านศีลธรรม นำสู่หมู่บ้านยั่งยืน เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา โดยน้อมนำแนวพระดำริเรื่อง "หมู่บ้านยั่งยืน" ของพระองค์มาดำเนินการขับเคลื่อนเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในหมู่บ้านให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ลดความเหลื่อมล้ำพร้อมทั้งขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้วยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาประยุกต์ใช้ บูรณาการการทำงานร่วมกันเพื่อให้ "หมู่บ้านยั่งยืน " เกิดผลเป็นรูปธรรม ได้จัดกิจกรรมตามบริบทภูมิสังคม อาทิ เช่น กิจกรรมทำบุญตักบาตรถนนสายวัฒนธรรมนำสู่ทาน ศีล ภาวนา และการสงเคราะห์นำสิ่งของที่ได้รับจากการตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง นม มอบให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผู้ยากไร้ ผู้ป่วยติดเตียงและผู้สูงอายุ กิจกรรมบ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง วัดนี้มีผลผู้คนแบ่งปัน คลังยา คลังอาหารชุมชน กิจกรรมถังขยะเปียกลดโลกร้อน กิจกรรมทำความสะอาดพัฒนาวัด โดยมี นายสมมาฏฐ์ โพธิ เป็นประธานในพิธี มีผู้ร่วมกิจกรรม 300 คน ณ วัดสว่างรัตนาราม ตำบลโนนกลาง อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

Poll

ความพึงพอใจของประชาชน ต่อการบริหารงานของคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ