Hot News :

โครงการฝึกอบรมด้านคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2566

วันพฤหัสบดี, 09 มีนาคม 2566 08:16
วันที่ 9 มีนาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง โดย นายสายลม วงค์ษาสน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง เป็นประธานในพิธี เปิดโครงการฝึกอบรมด้านคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจในเรื่องศีลธรรมและจริยธรรม สามารถนำมาใช้ในการปฏิบัติงานและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข เกิดความรักใคร่กลมเกลียว สมัครสมานสามัคคีภายในองค์กร
ในการนี้มี คณะผู้บริหารท้องถิ่น, ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง, รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลางหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง ได้เข้าร่วมโครงการ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

Poll

ความพึงพอใจของประชาชน ต่อการบริหารงานของคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ